Uslovi korišćenja

Korišćenjem internet stranica www.superkupon.rs smatra se da ste u potpunosti upoznati i saglasni sa ovde navedenim Uslovima korišćenja / Uslovima prodaje / Izjavom o poverljivosti podataka. Ukoliko se sa istima ne slažete i ne prihvatate ih, molimo Vas da ne koristite ovu internet stranicu.

 Uslovi korišćenja odnose se na korišćenje internet stranica www.superkupon.rs od strane korisnika. Svakim daljim korišćenjem ovih Internet stranica nakon upoznavanja sa Uslovima korišćenja, smatra se da su korisnici saglasni sa ovde navedenim uslovima i pravilima i da pristaju na korišćenje Internet stranica u skladu sa tim uslovima.

Korisnik je odgovoran za zaštitu poverljivosti lozinki koje se pojavljuju i kreiraju pri korišćenju usluga koje pruža Super kupon . Takođe, krajnji korisnik je upoznat i saglasan sa činjenicom da pri korišćenju internet mreže ponekad može doći do tehničkih problema pri funkcionisanju iste, a sa tim i do prekida usluga. Takvi i slični događaji su van mogućnosti kontrole od strane Super kupona , pa iz tog razlogaSuper kupon  ne može biti odgovoran za bilo kakav gubitak podataka ili neki drugi događaj do kog može doći za vreme pružanja usluga od straneSuper kupona .

Korisnik je saglasan sa tim da pristup internet stranici www.superkupon.rs ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen iz razloga kako rutinskog održavanja stranice tako i iz drugih razloga za koje nije odgovoran Super kupon . Korisnik ili krajnji korisnik je svaka osoba koja na bilo koji način kako neposredno tako i posredno koristi ili je koristila usluge Super kupon.

Super kupon  zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni ili ukine bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, vreme dostupnosti, sadržaj, kao i opremu potrebnu za pristup ili korišćenje internet stranice. Isto tako, Super kupon može prestati sa slanjem informacija ili dela informacija, može promeniti ili ukinuti bilo koji način prenosa podataka, može promeniti brzine prenosa podataka, kao i bilo koje druge karakteristike.

Super kupon zadržava pravo u svakom trenutku, i bez prethodnog obaveštenja, ukoliko to smatra potrebnim, da ukine ili izmeni bilo koji od ovde navedenih Uslova korišćenja internet stranice i / ili Izjavu o poverljivosti podataka.

U slučaju da dođe do promene Uslova korišćenja i / ili Izjave o poverljivosti podataka, a korisnik nastavi da koristi našu internet stranicu, smatra se da prihvata Uslove korišćenja i Izjavu o poverljivosti podataka u izmenjenom obliku. Svaka eventualna izmena ili brisanje uslova korišćenja važeća je za treća lica odmah po objavi na internet stranici www.superkupon.rs. Svako korišćenje, osim upoznavanja sa izmenama uslova, predmetnih internet stranica od strane krajnjeg korisnika nakon takve promene podrazumevaće se kao prihvatanje tih promena.

Korišćenjem internet stranice www.superkupon.rs. od strane korisnika, smatra se da je korisnik saglasan da sva komunikacija i interakcija koja se odvija putem internet stranice www.superkupon.rs mora biti u skladu sa ovim Uslovima korišćenja. Korisnici ne smeju putem ovih internet stranica objavljivati, prenositi ili činiti dostupnim na bilo koji način nikakve materijale čijim sadržajem se krše prava drugih, na primer, sadržaj koji je uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost itd..., kao ni materijale nezakonitog sadržaja i forme. Super kupon  zadržava diskreciono pravo da samo oceni da li je došlo do povrede obaveza od strane korisnika.

Korisnik ne sme bez prethodnog pismenog odobrenja Super kupona  objavljivati, prenositi ili činiti dostupnim na bilo koji način sadržaj oglasa, reklame ili ponude bilo čijih proizvoda i usluga, kao ni versku, političku i nekomercijalnu promociju.

Svi materijali koji se nalaze na internet stranici www.superkupon.rs su vlasništvo Super kupona, pa su kao takvi zaštićeni zakonom, ili se koriste u skladu sa odobrenjem nosioca autorskih prava i nosioca prava na pečat i / ili dizajn, kao i u skladu sa drugim potrebnim odobrenjima. Super kupon je takođe nosilac autorskih prava na celokupnom idejnom sadržaju internet stranice www.superkupon.rs neophodnom za ispravno i nesmetano funkcionisanje projekta.

Ova izjava o odgovornosti odnosi se na sve eventualno nastale štete ili moguće povrede uzrokovane bilo kakvom greškom, brisanjem, prekidom, računarskim  virusom, kvarom, kašnjenjem u radu ili prenosu, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, raskidom ugovora, uništenjem ili neovlašćenim pristupom, promenama ili zloupotrebom zapisa, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Korisnik je saglasan daSuper kupon nije odgovorna za neprikladno ili protivzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih strana i da je rizik od eventualnih šteta u potpunosti na korisniku.

Super kupon  može u svakom trenutku da vrši kontrolu sadržaja na internet stranicama www.superkupon.rs posebno interaktivnog dela, a sa ciljem da osigura poštovanje kako ovih uslova korišćenja tako i poštovanje pozitivnih propisa Republike Srbije. Shodno tome Super kupon  zadržava pravo uklanjanja bilo kog materijala za koji prema vlastitoj diskrecionoj oceni utvrdi da nije u skladu sa ovde postavljenim uslovima, kao i ukinuti lozinke ili korisničke naloge korisnika.

Korisnik je saglasan da su sve interaktivne opcije, a posebno komunikacija putem privatnih poruka, chata, foruma ili drugi načini slanja poruka ili međusobnog komuniciranja javnog karaktera i nemaju status poverljivih informacija pa stoga Super kupon  može nadzirati sadržaj komunikacije korisnika bez njihovog znanja i posebnog odobrenja.

Objavljivanjem komentara, poruka ili drugih informacija na internet stranicama www.superkupon.rs. smatra se da korisnik daje KupiMe pravo korišćenja tih komentara, poruka ili informacija u svrhu promocije, oglašavanja, istraživanja tržišta, ili bilo koju drugu pravno dozvoljenu namenu.

Super kupon može u svako doba da raskine poslovni odnos sa bilo kojim svojim korisnikom i ukinuti mu lozinke ili korisničke naloge. U tom slučaju ne prestaju da važe uslovi koji se odnose na odgovornost i obaveze korisnika. Super kupon  ne garantuje za tačnost, potpunost ili korisnost bilo kog sadržaja na internet stranicama www.superkupon.rs  postavljenog od strane korisnika, trećih lica ili neovlašćenih korisnika.

Zabranjeno je korišćenje internet stranice www.superkupon.rs osobama mlađim od 14. godina.

Za sve pravne sporove koji mogu da nastanu vezano za korišćenje internet stranice www.superkupon.rs nadležan je Prvi osnovni sud u Beogradu.

Registracijom / otvaranjem korisničkog naloga na internet stranici www.superkupon.rs smatra se da je korisnik ove Uslove korišćenja u celosti pročitao.

x
Upiši svoju email adresu kako bi dobijao najbolje ponude